Wat zijn de standpunten van verschillende politieke partijen over drugs?

Het is verkiezingstijd en het kan je niet ontgaan zijn dat alle politieke partijen druk bezig zijn met campagne voeren. Maar wat zijn de standpunten van de verschillende partijen over drugs?

We zetten de standpunten van de partijen die iets in het partijprogramma hebben opgenomen over een of meerdere van de volgende drie categorieën hieronder op een rijtje:

 1. Cannabisbeleid

 2. Harddrugs

 3. Voorlichting

Cannabisbeleid

 1. VVD: “Legalisering is wat de VVD betreft onverstandig, wel wil de VVD het beleid rond softdrugs slimmer reguleren.”
 2. PvdA: “Het legaliseren van wiet levert alleen maar voordelen op: de politie kan zich richten op de echte misdaad, de wiet wordt minder schadelijk en de samenleving ontvangt extra inkomsten -niet de misdadigers- waar we goede dingen mee kunnen doen.”
 3. PVV: Tegen zonder toelichting
 4. SP: “Het legaliseren van teelt en verkoop van wiet heeft verschillende voordelen. We kunnen de teelt controleren en reguleren en beter voorlichten, wat de volksgezondheid kan helpen. Bovendien zou legalisering een zware slag toebrengen aan de georganiseerde misdaad, die nu een belangrijke inkomstenbron heeft uit de wietteelt.”
 5. CDA: “Nederland produceert grote hoeveelheden softdrugs, die voor het overgrote deel bestemd zijn voor woekerwinsten uit het buitenland. Softdrugs gebruiken is niet normaal; het is troep en lang niet zo onschuldig als sommigen beweren. Softdrugs zijn schadelijk voor de volksgezondheid en veroorzaken veel sociale overlast. Het CDA wil de illegale handel in drugs aanpakken in plaats van gedogen.”
 6. D66: “Omdat wietteelt illegaal is, domineren criminele organisaties nu de gehele wiethandel. Met legaliseren van wiet wordt de productie gecontroleerd. Dit levert veel geld op en de criminaliteit wordt teruggedrongen. Ook kunnen, net als bij alcohol en tabak, strenge eisen aan de productie gesteld worden.”
 7. Christenunie: “Drugsgebruik is niet onschuldig. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen, drugscriminaliteit bestrijden en meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsproblematiek.”
 8. GroenLinks: “De huidige drugsbestrijding kost veel geld, tijd en menskracht, die ook zou kunnen gaan naar politie-inzet tegen straatroof, inbraken en huiselijk geweld. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugcriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de kwaliteit van softdrugs controleerbaar wordt.”
 9. SGP: “De SGP vindt het gedoogbeleid onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Het gedoogbeleid moet daarom per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen wil de SGP de wet handhaven. De productie van drugs blijft dan ook strafbaar als het aan de SGP ligt. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.”
 10. Partij voor de Dieren: “Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs.”
 11. 50 Plus: “Niet legaliseren van wietteelt betekent: géén grip en controle over deze ‘sector’. Totaal verbieden van gebruik én teelt zou de hele ‘sector’ in de illegaliteit doen verdwijnen met alle gevolgen van dien. Het is bizar dat wiet nu illegaal via de achterdeur binnen komt, en legaal verkocht mag worden via de voordeur. De teelt werkt ook criminaliteit en overlast in de hand. Tegelijkertijd steunt 50PLUS een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik. Medicinale wiet wordt vergoed.”
 12. VNL: “De politie moet zich bezighouden met de bestrijding van echte criminaliteit. Wiet is niet schadelijker dan alcohol en tabak.”
 13. DENK: “Het gedoogbeleid leidt tot overlast, risico’s op het gebied van veiligheid, risico’s op het gebied van gezondheid en criminaliteit. Daarom wil DENK overgaan tot regulering, zodat risico’s worden uitgebannen en criminaliteit wordt bestreden.”
 14. Nieuwe wegen: “Legalisatie softdrugs In Nederland wordt er op het gebied van softdrugs een gedoogbeleid gevoerd. Wat Nieuwe Wegen betreft is dit beleid achterhaald. Zo heeft het onder meer voor de verkoop van softdrugs in coffeeshops voor een onwerkbare situatie gezorgd. Daar waar de verkoop van softdrugs wordt gedoogd, wordt de aankoop van softdrugs door dezelfde coffeeshop niet toegestaan (de zogenaamde ‘achterdeur’). Mede hierdoor is een groot crimineel circuit ontstaan in onder andere Zuid-Nederland, wat zich nu uitbreidt naar Noord-Nederland. De maatschappelijke kosten van het bestrijden van deze vorm van criminaliteit legt een grote druk op ons justitieel apparaat en kost ons jaarlijks miljoenen euro’s. Nieuwe Wegen wil overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in softdrugs tegengaan door dit te legaliseren. Door het legaal maken van deze handel kan de overheid btw en accijns heffen over de drugs. Dit zou de schatkist op jaarbasis miljoenen euro’s op kunnen leveren. Bovendien zullen de kosten van het illegaal aftappen van stroom dalen. Met het oog op het legaliseren van softdrugs is het van belang dat Nederlandse staat een kwaliteitskeurmerk hanteert waar bedrijven zich aan moeten houden bij het telen van softdrugs. Kwaliteitsbewaking beschermd de gezondheid van de gebruiker en leidt daarmee tot een kostenbesparing binnen de gezondheidszorg.”
 15. De Burger Beweging: “De Burger Beweging vindt dat: Productie en gebruik van hennepproducten legaal moet zijn (hier kan papier, kleding, medicijnen, plastic en nog veel meer producten van gemaakt worden). Productie en gebruik van natuur cannabis binnen redelijke grenzen gelegaliseerd moet worden.”
 16. Vrijzinnige Partij: “Het is vrijzinnig om te stellen, dat wanneer softdrugs zoals wiet als gevolg van het gedoogbeleid feitelijk legaal verkocht mogen worden, dat het dan ook legaal gecontroleerd geproduceerd moet kunnen worden.
 17. Piratenpartij: “De Piratenpartij is een uitgesproken voorstander van de legalisering van cannabis. Zo wordt 77% van de opsporingscapaciteit vrijgespeeld, die de politie kan steken in opsporing van misdaad. Bovendien kan door kwaliteitscontrole de volksgezondheid verbeterd worden. Daarnaast zorgt dit voor een flinke groei van de legale economie.”
 18. Artikel 1: “Zo wordt het mogelijk het gebruik (en dus ook misbruik) te reguleren. Distributeurs worden gecriminaliseerd, de politie heeft meer tijd voor nuttige zaken. En de overheid kan zo meer belastinggeld innen.”
 19. Libertarische Partij: Onder regulering van drugs verstaan wij het toestaan van productie, handel en consumptie onder voorwaarden, gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Beginnende met softdrugs zoals cannabis, en partydrugs, zoals XTC.

Energie-label-cannabis-VOC_png-1024x767

Cannabis-kieswijzer.nl

Check ook deze video van Vice waar de volgende vraag gesteld werd aan een aantal politici: ‘Moet cannabis voor de wet gelijk gesteld worden aan alcohol?’:

 

Harddrugs

 1. VVD: Geen informatie over harddrugs.
 2. PvdA: Harddrugs blijven verboden vanwege het gevaar voor de volksgezondheid.
 3. SP: De gezondheidsschade van gebruikers van mdma, xtc en paddo’s moet worden geminimaliseerd, gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten.
 4. CDA: Er moet een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden.
 5. D66: We gaan bepaalde typen (soft)drugs veilig en gereguleerd aanbieden.
 6. Christenunie: “Drugsgebruik is niet onschuldig. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen, drugscriminaliteit bestrijden en meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsproblematiek.”
 7. GroenLinks: (van de website) Harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak van de problemen die gevolg zijn van het gebruik van harddrugs. Mensen die drugs gebruiken moeten weten wat zij innemen. Daarom wil GroenLinks het mogelijk maken drugs te testen bij grootschalige evenementen zoals techno feesten.In alle grote steden moeten kleinschalige gebruikersruimten komen voor harddrugsverslaafden. Zo wordt de overlast op straat verminderd. In een aantal steden wordt heroïne op medisch voorschrift verstrekt onder strikte voorwaarden. GroenLinks wil dit uitbreiden, gecombineerd met psychosociale zorg. Dit werkt beter dan afkicken onder dwang.
 8. SGP: Geen informatie over harddrugs
 9. Partij voor de Dieren: Geen informatie over harddrugs.
 10. 50 Plus: Geen informatie over harddrugs.
 11. VNL: “Harddrugs (bijvoorbeeld heroïne) pakken we keihard aan.”
 12. DENK: Geen informatie over harddrugs.
 13. Nieuwe wegen: “Het gebruik van harddrugs heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg naast de misère die het met zich meebrengt voor de gebruikers en zijn/haar omgeving. Daarom vindt Nieuwe Wegen dat de aanpak van harddrugs uitgebreid moet worden. De politie moet meer capaciteit krijgen voor opleidingen op het gebied van narcotica naast het uitbreiden van de opsporingscapaciteiten. De straffen rondom harddrugs moeten omhoog.”
 14. De Burger Beweging: “Productie en gebruik van harddrugs waarvan de schadelijke gevolgen zijn aangetoond verboden moet blijven. In samenhang hiermee moet worden bekeken of de classificatie van middelen op de opiumlijst correct is of al dan niet moet worden bijgesteld.”
 15. Vrijzinnige Partij: “De Vrijzinnige Partij blijft voor een harde aanpak van harddrugs vanwege de hevige verslavingsproblematiek en de desastreuze sociale ontwrichting als gevolg hiervan.
 16. Piratenpartij: “De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. (…) De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren.”
 17. Artikel 1: Geen informatie over harddrugs.
 18. Libertarische Partij: Onder regulering van drugs verstaan wij het toestaan van productie, handel en consumptie onder voorwaarden, gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Beginnende met softdrugs zoals cannabis, en partydrugs, zoals XTC.

Voorlichting / Drugstesten

 1. VVD: Om een gezonde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding en gebitsverzorging, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl.
 2. PvdA: Het laten testen van de harddrugs moet standaard mogelijk zijn op dancefeesten en in uitgaansgebieden.
 3. SP: De gezondheidsschade van gebruikers van mdma, xtc en paddo’s moet worden geminimaliseerd, gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten.
 4. CDA: Geen toelichting gegeven.
 5. D66: Geen toelichting gegeven.
 6. Christenunie: “Drugsgebruik is niet onschuldig. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen, drugscriminaliteit bestrijden en meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsproblematiek.”
 7. GroenLinks: “Bij grootschalige evenementen is er een mogelijkheid om drugs te laten testen.”
 8. SGP: Geen toelichting gegeven.
 9. Partij voor de Dieren: De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs
 10. 50 Plus: Geen toelichting gegeven.
 11. VNL: “Harddrugs (bijvoorbeeld heroïne) pakken we keihard aan.”
 12. DENK: Geen toelichting gegeven.
 13. Nieuwe wegen: “Naast de legalisatie van softdrugs en de regulering hiervan door de overheid, moet er ook meer aandacht komen voor voorlichting op het gebied van soft- en harddrugs, te beginnen bij jongeren onder de 18 jaar. Deze voorlichting moet op alle middelbare scholen plaatsvinden en de handhaving op de verkoop van softdrugs aan minderjarigen moet worden aangescherpt. Bovendien is het van belang dat ouders de signalen van het gebruik van harddrugs herkennen en het onderwerp bespreekbaar maken. Nieuwe Wegen pleit dan ook voor een campagne gericht op ouders. Verder willen wij grote festivals en feesten actiever stimuleren om het gratis testen van harddrugs te faciliteren en dienen de mogelijkheden om drugs bij de GGD te laten testen uitgebreid te worden naar meerdere locaties door het land.”
 14. De Burger Beweging: Goede voorlichting (preventie) over de gezondheidsrisico’s van alcohol en drugs essentieel is.
 15. Vrijzinnige Partij: Geen toelichting gegeven.
 16. Piratenpartij: “Inzet voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction).”
 17. Artikel 1: Geen informatie over harddrugs.
 18. Libertarische Partij: Wij vinden goede voorlichting aan jongeren over de gevaren van alcohol, wiet en partydrugs heel belangrijk.