Hoe zit het eigenlijk met de wetgeving omtrent cannabis?

Regels voor coffeeshops

Cannabis staat op Lijst 2 van de Opiumwet (softdrugs). Het is in Nederland wettelijk niet toegestaan om softdrugs te produceren, te verhandelen, in te voeren of te bezitten. Straffen zijn minder streng dan voor stoffen die op Lijst 1 staan (bijvoorbeeld cocaïne, MDMA, amfetamine). Het gebruik van drugs is niet verboden. Daarom wordt bezit van gebruikershoeveelheden (tot 5 gram cannabis) vaak getolereerd.
Wel bestaan er landelijke richtlijnen (uitgevaardigd door het College van Procureurs-generaal) over de manier waarop de wet dient te worden nageleefd. Plaatselijke officieren van justitie kunnen van deze richtlijnen afwijken, maar meestal worden de richtlijnen gevolgd.

De richtlijnen stellen dat coffeeshops mogen bestaan in Nederland en hasj en wiet mogen verkopen, als ze zich aan bepaalde regels houden. Dit zijn de zogenaamde AHOJ-G regels. De regels luiden:

  • A: Geen affichering (reclame). Dit betekent geen reclame anders dan een aanduiding op de gevel.
  • H: Geen harddrugs. Er mogen in een coffeeshop geen harddrugs voor handen zijn/ verkocht worden.
  • O: Geen overlast. Onder overlast wordt onder meer verstaan: geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten.
  • J: Geen verkoop aan jongeren onder de 18 en geen toegang aan jongeren onder de 18 tot een coffeeshop.
  • G: Geen verkoop van grote hoeveelheden per klant per transactie. Met andere woorden: er mag niet meer verkocht worden dan 5 gram per persoon per dag.

Ook is door het college bepaald dat coffeeshops geen grotere handelsvoorraad mogen hebben dan 500 gram.

Hier is in 2013 het I-criterium (Ingezetenen criterium) aan toegevoegd. Dit houdt in dat er alleen verkocht mag worden aan mensen die in Nederland wonen. Dit criterium wordt echter niet overal nageleefd. In 2014 is ook het Afstandscriterium toegevoegd. Een coffeeshop mag niet binnen een straal van 350 meter van een school gevestigd zijn.

Het plaatselijke coffeeshopbeleid wordt vormgegeven in het zogenaamde driehoeksoverleg. Dit is een overleg van de burgemeester, de commissaris van politie en de officier van justitie. Dit overleg houdt de vrijheid om van de richtlijnen af te wijken. Het driehoeksoverleg kan dus besluiten in zijn gemeente geen coffeeshops toe te laten of het aantal coffeeshops te beperken. Uiteraard is steun van de gemeenteraad voor het beleid van de driehoek noodzakelijk.

Hasjolie is zo sterk dat het op Lijst I vermeld staat: hasjolie is dus illegaal. In Nederland komt dit overigens weinig voor.